هر دينی در ميان هر قومی در جهان باستان بەتوسط مجموعۀ عناصر فرهنگی برخاسته از جهان بينی آن قوم شکل گرفت، سپس دستگاه دينی با احکامی کە بر مبنای ارزش گذاريهای آن قوم وضع کرد سبب تحکيم و تثبيتِ آن عناصر فرهنگی شد. از اين رو، ما وقتی فرهنگِ يک قوم در جهان باستان را مطالعه می کنيم ناگزيريم کە اين مطالعه را از درون باورهای دينی آن قوم انجام دهيم، و بەياد داشته باشيم کە آئينها و باورهای دينی از فرهنگ و جها ننگر ی آن قوم برخاسته بوده و تعريف و تبيين کننده و بازتاب دهندۀ چەگونگی نگر ش آن قوم بەجهان و انسان بوده است.

مدت زياديست سعی مکنم بفهمم چه مذهبی ميتواند دنيای بهتری را ايجاد کند و باعث خوشبختی و آرامش بشريت شود.
در بلاگ من ميتوانيد از تجربيات من برای انتخاب صحيح راه خود و خوانودتان استفاده کنيد. تجريباتی که باعث شد سرنجام با دينی آشنا شوم که جای همه چيزهای از دست رفته من را برايم پر کند و باعث ارامش روح و جان من شود.
خانه جای امنی است در وطن که در آن احساس ارامش داشته باشی ومن امنييت خود را در غربت در جای به نام کلييسا يا فتم و آنجا بود که احساس کردم روح و قلبم آرامش يافته و ميتوانم به فردا فکر کنم.

Die Kirchenwahl انتخابات کلیسای بادن ووتنبرگ

kirchenwahl

بادن ووتنبرگ تنها ایالت آلمان که عضوهای کلیسا میتوانند مستقیمبن نمایاندگان خود را انتخاب کنند.

در اول دسامبر ٢٠١٣ حدود نود پنج هزارواجد شرایط رای دهندگی به پای صندوق های رای دعوت شدند و میتوانستند   رای خود را از طریق پست ارسال کنند. برای من خیلی جالب بود که  میتوانم ا عضا ی کلیسا را مستقیمن انتخاب کنم. این اولین بر بود که در المان دعوت  به رای دادن شده بودم.   من بسیار خوش حال هستم که اجازه دارم در یک انتخابات شرکت کنم. کاندیداها برای من چندان اشنا نبودن ولی تا آنجا که میتوانستم نظرات آنها را تحقیق کردم.

گزارشی تصویری و اطلاعات بیشتر در مورد این انتخابات میتوانید اینجا پیدا کنید.
در پلاکارت های تبلیغاتی شعار های زیادی بود. اما یک شعا ر توجه مار بیش از باقی به خود جالب کرد.  ای کاش در ایران هم این سخن درک و شنیده میشد

,Menschen sind voller Wendungen. Kirche ist für alle da

انسانها با هم متفاوت هستند. کلیسا برای همه انسانها است.

HÖLZLE) GEMEINDE FEST IM GRÜNEN)

مکان تفریحاتی هولزله توسط سازمان جوانان اوانگلیش کلیسای بیبراخ تدارک دیده شده
در هوزله سالانه حدود هزار کودک توسط ١٥٠ همکار نگهداری شده و همچنین توسط ٢٥ آشپز خانم غذا تهیه میگردد .

٢١ سپتمبر مراسم نان و شراب در هولزله برگزار شد , در این مراسم دخترم بخشی از انجیل را به زبان فارسی برای همه شرکت کنندگان و به ویژه فارسی زبانان خواند

عیسا به آنها گفت : نان حیات من هستم .هر که نزد من آید ,هرگز گرسنه نشود , و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد.

یوحنا  ٣٥ – ٦

باز  به من گفت :به انجام رسید! من الف  و  ی  و  ابتدا  و  انتها  هستم . من به هر که تشنه باشد  از چشمه آب حیات به رایگان خواهم داد .

مکاشفه ٢١ – ٦

Deutscher Evangelischer Kirchentag Hamburg سی و چهارمین انجمن او نگلیشهای آلمان در هامبورگ

kirchentag 2013 Hamburg
این انجمن یکه از بزرگترین و با شکوه ترین انجمنهای اونگلیش در آلمان بود.
این انجمن از اول تا پنج ماه مای در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد.
115000 نفر در این برنامه ها شرکت کردند شعار امسال “Soviel du brauchst” بود
سخنی از انجیل عیسا مسیح در اشاره به این زمینه که همه چیز را به اندازه که مورد نیاز است برداشت.
اشاره به قم بنی اسراییل و زندگی آنها در صحرا کتاب شماره دو موسا بخش شانزده.
مانا نانی بود که خدواند به قم بنی اسرایل اهدا کرد گروهی زیادتر و گروهی کمتر این نان را جمع
کردند .اراده خداوااند این بود که هر کس به میزان نیازش این نان را جمع کند
خداوند به میزاان کافی به بندگانش اهدا میکند.
با این شعار کمک به فقرا و افرد ضعیفتر جامه تحت صحبت بودند.
در مراسم پایانی این برنامه ها ١٣٠٠٠٠ شرکت کردند.
متاسفانه نتوانستم خودم در این برنامه شرکت کنم و آن را در رسانه ها و از راه دور
دنبال کردم ولی خوشالم که دخترم توانست که آنجا شرکت کند و میتوانم اطللاعات بسیار مفیدی را در اینبار ه
در اختیار شما عزیزان قرار دهم.

هرودوت در سخن ازخصلتهای ایرانیان می‌نویسد

herodot
ایرانیان دروغ را بزرگ‌ترین گناه می‌دانند، و وامداری را ننگ می‌شمارند، و می‌گویند وامداری از این‌رو بد و ناپسند
است که کسی‌که بدهکار باشد مجبور می‌شود که دروغ بگوید؛ از این‌رو همواره از ننگِ بدهکار شدن می‌پرهیزند. ایرانیان به‌همسایگان احترام بسیار می‌گزارند، هرچه همسایه نزدیک‌تر باشد بیشتر مورد توجه است و همسایگان دور و دورتر در مراتب پائین‌تری از احترام متقابل قرار دارند. ایرانیان هیچ‌گاه در حضور دیگران آب دهان نمی‌اندارند و این کار را بی‌ادبی به‌دیگران تلقی می‌کنند؛ آنها هیچ‌گاه در حضور دیگران پیشاب نمی‌کنند و این عمل نزد آنها از منهیات مؤکد است. در میگساری تعادل را مراعات می‌کنند و هیچ‌گاه چنان زیاده‌روی نمی‌کنند که مجبور شوند استفراغ کنند یا عقلشان را از دست بدهند. ایرانیان روز تولدشان را بسیار بزرگ می‌شمارند و در آن روز مهمانی و جشن برپا می‌کنند و سفره‌های گوناگون می‌کشند، گاو و گوسفند سرمی‌برند و گوشت آنها را در میان دیگران بخش می‌کنند (خیرات و صدقه می‌دهند). آنها هیچ‌گاه در آبِ رودخانه پیشاب نمی‌کنند و جسم ناپاک در آب جاری نمی‌اندازند؛ و اینها را از آن‌رو که سبب آلوده شدن آب جاری می‌شود گناه می‌شمارند.

ايرانی نيز با فرهنگ ويژۀ خويش

namad-aeen-zartoshtايرانی نيز با فرهنگ ويژۀ خويش قومی بود کە آمادگ ِ ی آن را داشت کە سازنده ترين سهم
را در تمدن جهانی ايفا کند. در آن زمان علو ِ م طب و رياضيات و هندسه و کيهان شناسی در بابل
و مصر بەپيش رفته ترين حد رسيده بود؛ ولی همه در خدمت معبد بود. علوم را کاهنان و
متوليانِ معابد در انحصار خويش داشتند، و دست آوردهای علم ِ ی خويش را بەپای معبد
می ريختند. اما با تشکيل شاهنشاه ِ ی جهان ِ ی هخامنشی اين وضع تغيير کرد؛ علوم از انحصار
معبد بيرون آمد و همگانی شد؛ مؤسسات علمی و فرهنگی کە شاهنشاهان ايران در بابل و مصر
دائر کردند کاهنان را موظف م یکرد کە علوم خويش را در خدمت بشريت قرار دهند. و ديديم
کە شمار بسياری از يونانيانی کە در مصر برای ايرانيان مزدوری می کردند از آنجا کە اذهان
مستعد داشتند نزد مصريان آموزش ديدند و يافت ههای علم ِ ی خويش را بەيونان بردند؛ و ديديم
کە همۀ کسانی کە بەنام بزرگان علم در يونان باستان شهرت دارند دانش آموختگان دوران
هخامنشی در مصر و بابل بودند. ديديم کە افلاطون در مصر روغن فروشی می کرد و نزد مصريان
آموزش می ديد. او برای يادگيری فنون اخترشناسی نيز بەبابل رفت. اکنون کە هزاران سند از
علوم بابلی کشف و ترجمه شده است ما وقتی رسالۀ »تيمايوس « افلاطون را در کنار اين اسناد
می گذاريم متوجه م یشويم کە بخشی از آن ترجمۀ ناقصی از اخترشناس ِ ی بابلی است؛ و آنجا کە
سخن از آفرينش است نيز »وهومنَە «ی ايرانی ۔آشکارا۔ در نوشته های او خودنمايی م یکند.
در رياضيات و ط ِ ب يونانی نيز همين موضوع را می بينيم؛ يعنی انتقال دادنِ بخشی از عل ِ م ط ِ ب
مصری بەيونان. افلاطون را در رسالۀ »الکبيادس « می بينيم کە با تمدن ايرانی آشنايی نزديک
دارد، و بسياری از عناصر فرهنگ ايرانی را م یشناسد و می کوشد کە يونانيان را با اين عناصر
والا و ارجمند آشنا کند. بقراط نيز از دانش آموختگان مدارس پزشک ِ ی مصر بود. اکنون کە
نوشته های مصريان کشف و ترجمه شده است معلو ِ م ما می شود کە دو رسالۀ او بەنامهای
»بيماريهای واگير « و »دربارۀ کارد پزشکی « ترجمۀ نسبتًا دقيقی از رساله های مصری است کە
چندين سده پيش از بقراط تأليف شده بوده است. هراکليتوس نيز در بابل تحصيل کرده بود و
آن چە کە نوشت و انتشار داد از دانش مندانِ بابلی آموخته بود. و اين همه گير شدنِ علوم و فنون
نتيجۀ آزاد شدنِ اين علوم و فنون در سايۀ اصلاحاتِ دامنه دا ِ ر شاهنشاه ِ ی هخامنشی بود.

کليسای الم مونسترUlmer Münster بلندترين مناره کليسا در جهان

کليسای Ulmer Münster الم مونستر بلندترين مناره کليسا در جهان. شهر Ulmالم در جنوب آلمان قرار دارد و با مرز سويس حدود يک ساعت فاصله دارد.
اين شهر دومين شهر بزرگ ايلات بدن وتنبرگ است و با وجودی که کمتر از 140 هزار نفر جمعيت دارد تعداد زيادی ايرانی در اين شهر زندگی ميکنند.
اين شهر به دو قسمت قديمی و جديد تقسيم شده است. که دو قسمت فاصله زيادی دارند و از لحاظ شهری کاملاً مستقل هستند
کليسا اين شهر در قسمت قديمی الم واقع است. و تقريبا در مرکز شهر واقع است.
ديدن اين کليسا زيبا ، تاريخی و باشکوه را به هر کس که به جنوب آلمان ميرود پيشنهاد ميکنم.
برج کليسا مونستر 161،53 م ارتفاع دارد و ساخت آن در سال 1890 به پايان رسيده است.
اغاز ساخت کليسا در سال 1377 ميلادی بود. در جنگ جهانی اوّل و دوم به خصوص در بنباران های 1344/1345 شهر الم اسيب زيادی نديد.
نه تنها برج اين کليسا بلکه گروه کر اين کليسا معروفيت خواصی دارد. طول محل کر اين کليسا 86 متر است.
سقف اين کليسا بسيار زيباست و واقعاً ارزش ديدن را دارد. اين کليسا بسيار مجلل است وتعميرات ان فقط از محل خريه تعمين ميشود. سالن ان 126 متر طول دارد.

شيشه های اين کليسا رنگی و طرح های خيلی جالبی دارد. و انسان را به ياد خوانه های قديمی ايرانی ميآندازد. نوری که به از اين شيشه ها به داخل کليسا منعکس ميشود بسيار زيباست. و جلوه خاصی به درون کليسا ميدهد.

چيز جالبی که نظر من را جلب کرد. تابلو بزرگی بود که مردم به زبانهای مختلف آرزوهای خود را بر آن مينوشتند. من هم به زبان فارسی ارزو خود را بر آن نوشتم. هوای کليسا حالت روحانی خاصی دارد
و ميتوانيد آنجا در جايگاهای مخصوص شمع روشن کنيد و دعا کنيد.

بر اکثر ديوارهای کليسا تابلوهای بسيار قديمی آويزيان است.
شما ميتوانيد با خريد بليط به بالای برج اين کليسا برويد و کل شهر الم را از بالا مشاهده کنيد.

ادامه بازداشت و حبس غيرقانونی نوکيشان مسيحی به دلايل عقيدتی

در ساkircheل گذشته اين روند تداوم داشته و بيش از ۵۰ مسيحی بازداشت شده‌اند. با احتساب کسانی که بازداشت موقت داشته‌اند اين رقم به حدود ۱۱۰ نفر ميرسد. در حال حاضر ۱۴ نفر از اين افراد همچنان در زندان به سر می‌برند. برخی از اين افراد کشيش، يا از رهبران کليسا و برخی ديگر نيز از اعضای عادی شرکت کننده در کليساهای رسمی يا خانگی هستند.

در اين ميان نام کشيش يوسف ندرخانی نيز به چشم می‌خورد. کشيش ندرخانی در پی فشارهای بين‌المللی روز ۱۸ سپتامبر از زندان آزاد شده بود. اما مدتی پس از آزادی، و در روز کريسمس، برای بار دوم بازداشت شده و روانه زندان گرديد تا ۴۵ روز باقيمانده از دوران محکوميت سه ساله خود را نيز سپری کند. اتهام کشيش ندرخانی، اقدام عليه امنيت ملی اعلام شده بود. اما مسيحيان ايرانی اين اتهام و موارد مشابه را پوششی برای مجازات افرادی می‌دانند که در زمينه تبليغ انجيل فعال هستند.

دو رهبر مسيحی ديگر مسيحی، با نام‌های فرشيد فتحی و بهنام ايرانی هم در ليست زندانيان عقيدتی قرار دارند. اين دو رهبر مسيحی، از سال ۲۰۱۰ تا کنون زندانی بوده و احکام ۶ سال حبس خود را با اتهاماتی مشابه آقای ندرخانی سپری می‌کنند.

سعيد عابدينی، کشيش ايرانی تبار ساکن آمريکا، که در مهر ماه گذشته بازداشت شده بود، همچنان بدون تفهيم اتهام در زندان اوين نگهداری می‌شود. اين زندانی مسيحی تا سه هفته پيش از داشتن وکيل محروم بود. آقای سعيد عابدينی که به گفته همسرش نغمه، برای ديدار خانواده خود و تاسيس يک پرورشگاه به ايران رفته بود، در پی تهاجم نيروهای امنيتی به منزل پدر وی بازداشت شد و تا کنون زندانی است.

در روزهای پايانی سال ۲۰۱۲ حدود ۵۰ نفر از مسيحيان فارسی زبان ساکن تهران به مناسبت زادروز عيسای مسيح، و جشن کريسمس در خانه‌ای گرد هم آمده بودند. اين گردهمايی با حمله ماموران امنيتی لباس شخصی مواجه شد و طی آن تمامی حاضرين با فرم‌های مخصوصی در همان خانه مورد بازجويی قرار گرفتند و پس از اخذ تعهد کتبی آزاد شدند.

کشيش «وروير آوانسيان»، از کشيشان رسمی کليسای جماعت ربانی ايران است که به علت بيماری حاد کليوی سال‌هاست بازنشست شده و نيازمند ديالز هفتگی است. وی تنها فرد بازداشت شده در اين گردهمايی بود که به زندان اوين منتقل شد. نگرانی در مورد سلامت اين کشيش همچنان ادامه دارد.

با پايان سال ۲۰۱۲،‌شهر شيراز بالاترين تعداد زندانيان مسيحی را داراست. با گذشت نزديک به يک سال از دستگيری تعدادی از مسيحيان اين شهر، ۵ نفر از آنان همچنان بدون اتهامی مشخص، در زندان به سر می‌برند. نزديک به سه ماه پيش نيز تعداد ديگری از مسيحيان فارسی زبان اين شهر بازداشت و روانه زندان عادل‌آباد شيراز شدند.

محدوديت و محاصره کليساهای رسمی فارسی زبان

به گزارش «کميته ماده ۱۸» وابسته به شورای کليساهای همگام، بيشترين فشارها در سال گذشته متوجه کليساهای رسمی بوده است که جلسات عبادی خود را به زبان فارسی برگزار می‌کنند.

تعطيلی کليسايی در اهواز، در آستانه کريسمس سال گذشته و نيز کليسای ديگری در منطقه جنت آباد تهران از موارد گزارش شده در سال گذشته بوده‌اند. منصور برجی، سخنگوی «کميته ماده ۱۸»، تعداد کليساهای تعطيل شده و املاکی را که با تهديد ماموران اطلاعات به نحوی از مالکيت کليسا خارج شده‌اند بيش از ميزان گزارش شده ميداند. به گفته وی کليساهای در شرايط حاضر به انتشار اخبار مربوط به اين موارد نيستند اما تعداد اين موارد به شکل نگران کننده‌ای رو به رشد است.

کليساهای فارسی‌زبان در اين دوره از برگزاری جلسات در روزهای تعطيل جمعه منع شده‌اند. معدود کليساهای فارسی‌زبانی که تا امسال، به دليل استقبال زياد مردم، در روزهای جمعه و يکشنبه جلسات پر تعدادی داشتند، از اين پس تنها اجازه برگزاری جلسه عبادی در روز يکشنبه را دارند.

جلسات ميان‌هفتگی تعليم کتاب‌مقدس به اجبار تعطيل شده و حتی کتاب‌فروشی داخل کليساها نيز به تعطيلی کشيده شد. اين در حالی است که انجمن کتب‌مقدسه سال‌هاست به دستور مقامات امنيتی بسته شده و هزاران مسيحی فارسی‌زبان اجازه انتشار و پخش کتاب‌مقدس را ندارند.

شرکت کنندگان در کليساهای رسمی فارسی زبان مجبور به ارائه مشخصات کامل و شماره ملی خود شدند که امکان بيشتری به ماموران امنيتی برای کنترل شرکت کنندگان در اين جلسات بدهد. برجی معتقد است‌اين يک نوع سياست بازدارنده است تا از يک سو تعداد جلسات و از ديگر سو تعداد شرکت کنندگان را به حداقلی برسانند که قابل کنترل و يا حتی نفوذ باشند.

رهبران کليساها برای متابعت از محدوديت‌های غيرقانونی مقرر شده، تحت فشارهای شديد قرار گرفته و حتی گاهی با تهديد جانی خود و اعضای خانواده مواجه می‌شوند. از برخی از اين رهبران رسما خواسته شده کشور را ترک کنند و يا از خدمات کليسايی پرهيز کنند.
———-
منصور برجی، سخنگوی «کمیته ماده ۱۸» وابسته به «شورای کلیساهای ایرانی همگام» است.

بازداشت 2 نوکیش مسیحی در رشت

masoole2دوتن از نوکیشان مسیحی همزمان با آخرین روز سال میلادی در رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بنا به گزارش رهسا نیوز، ماموران اداره اطلاعات رشت، روز دوشنبه با مراجعه به منزل دو تن از نوکیشان مسیحی که از اعضای فعال کلیسای ایران در رشت بودند ضمن بازرسی و تفتیش منزل، آنها را دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

آقای کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران در گفتگو با رهسا نیوز ضمن اعلام این خبر، اسامی بازداشت شدگان را محمدرضا (یوهان) امیدی و بهزاد تعالی پسند ذکر کردند.

آقای کوروش لاهوتی، همچنین با اشاره به وضعیت دیگر زندانیان عقیدتی عضو کلیسای ایران، از آخرین وضعیت آقایان علیرضا سیدیان ومحمد رضا حسینی خبر داد و گفت: آنان هم اکنون در زندان اوین بسر می برند ولی طی ماههای گذشته ، تعدادی از اعضای کلیسای ایران از جمله آقایان وحید روغنگیر و سروش سرایی و تعدادی دیگر… در کلیسای خانگی شیراز دستگیر شده اند که همچنان بلاتکلیف و بدون رسیدگی در بازداشت و زندان بسر میبرند.

لازم به ذکر است که یوسف ندرخانی دیگر عضو این کلیسا نیز که پیشتر با خطر اعدام مواجه بود پس از آزادی از زندان، در آستانه سال نو میلادی دوباره دستگیر و برای گذراندن مدت ۴۵ روز باقیمانده از دوران محکومیت سه ساله خود به زندان رشت منتقل شده است و از سویی کشیش بهنام ایرانی نیز همچنان در شرایط سخت و با وضعیتی جسمانی نامساعد و بیمار و بدون رسیدگیهای درمانی در زندان کرج بسر میبرد.

بلاتکلیفی بازداشت شدگان مسیحی در شیرازهمچنان ادامه دارد !

نوکیشان مسیحی در شیراز
علیرغم پیگیری وکیل مدافع و خانواده‌های نوکیشان مسیحی دربند در زندان عادل آباد شیراز، این افراد با گذشت ده
ماه از بازداشت شان همچنان در شرایط نامشخص و بحرانی به سر می‌برند و سرنوشت‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بنا به گزارش های رسیده به “محبت نیوز”، اکنون 10 ماه از دستگیری جمعی از نوکیشان مسیحی شیراز می‌گذرد. دستگیرشدگانی که دادگاهی 5 تن از آنان پس از 8 ماه انتظار روز دوشنبه مورخ 24 مهر ماه 1391 برابر با ( 15 اکتبر 2012) در محل شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شیراز و به ریاست قاضی رشیدی برگزار شد، اما دادگاه بدون صدور رای به کار خود پایان داد و نوکیشان مسیحی، “مجتبی حسینی”، “محمدرضاپرتویی (كوروش)”، “وحید حکانی” ، “همایون شکوهی” و همسر ایشان خانم”فریبا ناظمیان” همچنان بلاتکلیف در انتظار روشن شدن وضعیت خود به سر می‌برند.

از سوی دیگر گفته می شود که ” قاضی پرونده به علت وجود اختلاف شدید با وکیل مدافع زندانیان، موکلین و خانواده‌های آنان را تحت فشار قرار داده تا وکیل را عزل کنند. در همین حال “معلق نگه داشتن پرونده و عدم رسیدگی به آن، تغییرات مکرر تاریخ و زمان برگزاری دادگاه به بهانه های متفاوت که نشان از ایجاد فشارهای روحی و روانی ( به مثابه شکنجه) بر زندانیان و خانواده های آنان می باشد ، محدودیت در برقراری تماس های تلفنی ، عدم اجازه مرخصی، نداشتن هرگونه ارتباط با اعضای درجه یک خانواده تنها بخشی از فشارهایی است که جمهوری اسلامی به نوکیشان مسیحی دربند و خانواده‌های آنان تحمیل می کند.”

تاکنون از قول برخی مقامات و مسئولان قضایی به بازداشت شدگان و خانواده های آنان گفته شده كه برای آزادی موقت این افراد هیچگونه وثیقه ایی نیز پذیرفته نخواهد شد.

همچنین خبر رسیده به «محبت نیوز» حاکی است، که به دستور مقامات زندان عادل آباد، بین هفت تا هشت نفر از نوکیشان مسیحی این زندان به بند تازه تاسیس ی با عنوان «بند عبرت» منتقل شده‌اند، این بند از کمترین امکانات برای زندانیان برخوردار است . با نزدیک شدن فصل زمستان حتی در این بند امکانات اولیه از قبیل سیستم گرمایشی و تهویه نیز تعبیه نشده و به لحاظ وضعیت سرویس بهداشتی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد.

در بین بازداشت شدگان مسیحی نیز گویا چهار تن از دگر اندیشان مذهبی وابسته به فرقه ( مسیحیان غیر تثلیثی) که در تاریخ 21 مهرماه 1391 برابر با ( 12 اکتبر 2012) توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شدند نیز در این بند در بازداشت بسر می برند .

گفته شده « بند عبرت » محلی برای نگهداری زندانیان که دارای جرم و پرونده مشترک هستند می باشد.

از طرفی پس از ده ماه حبس با وجود اینکه دوران بازجویی این چهار نوکیش مسیحی به پایان رسیده است و تفهیم اتهام نیز شده اند، اما به عناوین مختلف مسئولین زندان آنها را احضار کرده و تهدید می کنند که تحت هیچ شرایطی اجازه صحبت در مورد اعتقادات و نگرش‌های دینی و بویژه ایمان مسیحی خود را ندارند.

اگر چه جریان پرونده این افراد هیچ روال قانونی ایی نداشته اما دستگاههای امنیتی و قضایی اتهام این افراد را تشکیل گروههای غیر قانونی ، شرکت در جلسات کلیساهای خانگی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق تبلیغ مسیحیت عنوان کرده اند .

مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند تا طرح اتهام دینی و اعتقادی را از اینگونه پرونده ها برداشته و برای محكومیت سنگین و رسیدن به اهداف خود به آن رنگ و بوی سیاسی بدهند. و یا با طرح اتهام “توهین به مقدسات” پرونده و حكم آنان را سنگین تر نمایند.

لازم به یادآوری است در مورخ ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ ( برابر با ۸ فوریه ۲۰۱۲ ) ماموران امنیتی پس از شناسایی و یورش به منزل یكی از نوكیشان مسیحی كه از آن مكان بعنوان كلیسای خانگی یاد می شده جمعی از نوكیشان مسیحی كه به منظور دعا و عبادت در آنجا گردهم آمده بودند را با برخورد و توهین بازداشت نمودند .

با گذشت نزدیک به دو سال پس از نطق سید علی‌خامنه ای در قم – ویدیو – ( 27 مهرماه سال ۱۳۸۹ ) که نقطه آغاز شدیدترین فشارهای امنیتی بر اقلیت های مذهبی به ویژه مسیحیان شد، بسیاری از کليساها تعطيل و بناهای تاریخی متعلق به مسیحیان تخریب شدند و همچنین از برگزاری برخی مراسم کليسايی جلوگيری به عمل آمد ه و نیروهای امنیتی با یورش به منازل نوکیشان حتی از برگزاری مراسم خصوصی دعا و نیایش در کلیساهای خانگی جلوگیری کردند.

گفتنی است آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه اقلیت های دینی در سی ساله گذشته همواره یكی از موارد عمده نقض حقوق بشر توسط حاكمیت بوده است.

حال در آستانه کریسمس بسیاری از هموطنان مسیحی در ایران پشت میله‌های زندان به سر می برند و به خاطر اعتقادات و ایمان مسیحی خود زیر شکنجه و فشارهای روحی، به دور از خانواده‌های خود روزگار می گذرانند.
لينک

شمار اعضای جامعه‌های مسیحی در ایران رو به کاهش است. بسیاری از مسیحیان ایران که به جوامع مختلف مذهبی پروتستان، ارتدوکس یا کاتولیک تعلق دارند، در سال‌های گذشته به خارج مهاجرت کرده‌اند.

مسیحی در ایران دويچه وله ـ کلیسای “یوحنای مقدس” در ارومیه که به جامعه‌ی آسوری‌های پروتستان در ایران تعلق دارد، درگذشته پذیرای مراجعه‌کنندگان بیشتری از کشورهای خارج بود تا این روزها. ایلیاس، کشیش ۴۸ ساله‌ی این کلیسا می‌گوید: «میهمانان نادرتر شده‌اند.»

کلیسای “یوحنای مقدس” در مرکز شهر ارومیه قرار دارد. این شهر که در شمال غربی ایران واقع شده است، بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد. گفته می‌شود که شهر ارومیه احتمالا توسط آسوری‌ها تاسیس شده است. “ارومیه” که در نزدیکی دریاچه‌‌ای به همین نام قرار دارد، در زبان آرامی به معنای “شهر کنار آب” است.

در اوایل قرن بیستم بیش از ۴۰ درصد جمعیت ارومیه مسیحی بودند که بخش عمده‌ی آنان را ارمنی‌ها و آسوری‌ها تشکیل می‌دادند. آسوری‌های این منطقه از نخستین سده‌های میلادی در این منطقه می‌زیستند و کلیسای آنان به کلیسای آسوری شرق معروف بود.

در نزدیکی کلیسای یاد شده در ارومیه، کلیسای کوچک دیگری قرار دارد به نام “کلیسای مریم مقدس” که در قرن پنجم یا ششم میلادی ساخته شده است. ولی جامعه‌ی مذهبی مسیحی در این منطقه با آغاز جنگ جهانی اول رو به زوال نهاد. ارتش عثمانی به مدت چهار سال به کشتار منظم مسیحیان در ارومیه و مناطق اطراف مبادرت ورزید. شمار زیادی مسیحی به قتل رسیدند یا ناچار به فرار شدند.

الیاس که از ۲۷ سال پیش تا کنون کشیش کلیسای “یوحنای مقدس” در ارومیه است می‌گوید: «ما یک اقلیت مذهبی هستیم و این هرگز امر ساده‌‌ای نیست.»

«بزرگ‌ترین مشکل، مهاجرت است»

امروزه حدود ۵ هزار مسیحی آسوری در ارومیه زندگی می‌کنند. همه‌ی خواهران و برادران کشیش الیاس یا به اروپا یا به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. از خانواده‌ی الیاس فقط همسرش و پسر ۱۷ ساله و دختر ۷ ساله‌اش در ایران باقی مانده‌اند.

کشیش الیاس می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل، مهاجرت مسیحیان از ایران است.» ولی خود او می‌خواهد در ایران بماند و با اعتماد به‌نفس می‌افزاید: «ما پیش از اسلام اینجا بوده‌ایم.»

مسیحیان آسوری در ایران به جوامع پروتستان، ارتدوکس و کاتولیک تقسیم می‌شوند. ولی به گفته‌ی کشیش الیاس این مرزها چندان سخت‌گیرانه نیست و برای نمونه آنان با یکدیگر پیمان زناشویی می‌بندند و عید پاک و کریسمس را مشترکا جشن می‌گیرند.

کشیش الیاس می‌گوید: «وضعیت ما همیشه ساده نیست. ایران یک کشور اسلامی است. ولی در سوریه که آسوری‌های مسیحی زیادی زندگی می‌کنند، وضعیت به مراتب دشوارتر است.» به گفته‌ی الیاس، بسیاری از آسوری‌های سوریه به دلیل جنگ داخلی از میهن خود گریخته‌اند.

در تبریز نیز شمار مسیحیان کاهش می‌یابد. در حال حاضر در چهارمین شهر بزرگ ایران فقط ۸۰۰ مسیحی زندگی می‌کنند. در مرکز تبریز کلیسای ارمنی “مریم مقدس” قرار دارد که در قرن دوازدهم میلادی ساخته شده است. مارکوپولو در سفرنامه‌ی خود به چین در سال ۱۲۷۵ از این کلیسا در تبریز نام برده است.

خادم این کلیسا می‌گوید: «بیشتر مسیحیان از این شهر رفته‌اند. آنان یا به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده‌اند یا به شهرهای تهران و اصفهان نقل مکان کرده‌اند.»

مشکلات “نوکیشان مسیحی”

نزدیک یک درصد جمعیت ایران را مسیحیان تشکیل می‌دهند. بیشترین مسیحیان ایران ارمنی یا آسوری هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام آزاد مناسک دینی را برای مسیحیان تضمین کرده است. مادامی که مسیحیان در جمع خود هستند و با یکدیگر ازدواج می‌کنند، مشکلی اساسی وجود ندارد.

مشکلات زمانی آغاز می‌شود که مسلمانان به مسیحیت می‌گروند. بنابراین بیشترین فشارها در ایران به جامعه‌های مسیحی متشکل در “کلیساهای خانگی” وارد می‌شود. اعضای این جامعه‌ها کسانی هستند که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند و به اصطلاح “نوکیش مسیحی” هستند. رویگردانی از اسلام در ایران می‌تواند حتی با مجازات اعدام روبرو شود.

به همین دلیل نو‌کیشان مسیحی در خانه‌های خصوصی یکدیگر را ملاقات می‌کنند. در این‌گونه “کلیساهای خانگی” که زیرزمینی هستند، معمولا اعضای جریان‌های پروتستان گردمی‌آیند که باورهای عمیق‌تری دارند و در مقابل حکومت اسلامی نیز موضع قاطعانه‌تری دارند.

کشیش یوسف ندرخانی که از اسلام به مسیحیت گرویده است، اخیرا بر اثر اعتراض‌های بین‌المللی از زندان آزاد شد. وی که عضو کلیسای آزاد ایران است، به اتهام “ارتداد” در سال ۲۰۱۰ به مرگ محکوم شده بود.
برای دیدن تصاویر کامل این گزارش , بر روی لينک زیر کلیک کنید
لينک